Đồng thanh cái

Bảng quy cách khuôn đồng thanh cái

 Kích thước Kích thước  Kích thước Kích thước  Kích thước  Kích thước
3×15 4×20 5×15 6×20 8×20 10×20
3×20 4×25 5×20 6×25 8×30 10×30
3×25 4×30 5×25 6×30 8×40 10×40
3×30 4×40 5×30 6×40 8×50 10×50
3×40  4×50 5×40 6×50 8×60 10×60
3×45 5×50 6×60 8×80 10×80
5×60 6×80 8×100 10×100
5×80 6×100 8×120 10×120
5×100 6×110